Všeobecné obchodní podmínky – „TOP SOMMELIERSKÝ VÝBĚR“

(dále také jen jako „VOP“)


Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, obchodní společnosti Vinařský Institut s.r.o., se sídlem Vinařská 471/5a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 292 39 257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67719 a kupujícího při prodeji sady tzv. TOP sommelierský výběr. Je-li smluvní stranou na straně kupujícího spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou na straně kupujícího podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem (dále jen „ObchZ“).


1. Vymezení pojmů

„Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva, na jejímž základě Kupující nabývá vlastnictví k sadě vín s názvem „TOP sommelierský výběr“.

„Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost Vinařský Institut s.r.o., se sídlem Vinařská 471/5a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 292 39 257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67719, která při uzavírání Smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti;

„Kupujícím“ se rozumí buď fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelé činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání nebo fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

„TOP sommelierským výběrem“ se rozumí sada vín sestavená pro Prodávajícího špičkovým sommelierem nebo výběr vín z těchto sad uskutečněný Kupujícím, minimálně však tři vína v sadě.

„Internetovou stránkou“ se rozumí internetové stránky dostupné z internetové adresy (URL): www.topsommelierskyvyber.cz

„Cenou“ se rozumí cena stanovená Prodávajícím za sadu TOP sommlierský výběr či jednotlivá vína.

„Objednávkou“ se rozumí Kupujícím řádně vyplněný objednávkový formulář dostupný z Internetové stránky, který je zároveň návrhem na uzavření Smlouvy;

„Potvrzením“ se rozumí odsouhlasení/ak­ceptace Objednávky ze strany Prodávajícího;


2. Uzavření Smlouvy

Podmínkou účinnosti Objednávky je řádné vyplnění Objednávky dle pokynů uvedených na Internetové stránce. Kupující je povinen v Objednávce uvést počet objednávaných sad TOP sommelierský výběr či jednotlivých vín, vyplnit stanovené fakturační údaje, zvolit jeden z nabízených způsobů dodání sady TOP sommelierský výběr a uvést další požadované skutečnosti. Řádně vyplněnou Objednávku zašle Kupující Prodávajícímu, a to kliknutím na tlačítko s názvem „Objednat“.

Kupující odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Podmínkou odeslání Objednávky je odsouhlasení těchto VOP, a to zaškrtnutím souhlasu s VOP v příslušném políčku na Internetové stránce. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupujícímu bude ze strany Prodávajícího doručeno na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce Potvrzení.

3. TOP SOMMELIERSKÝ VÝBĚR

TOP sommelierský výběr je sadou šesti lahví vín pečlivě vybraných špičkovým sommelierem. Vína, která jsou součástí sady TOP sommelierský výběr jsou sommelierem ohodnocena pomocí standardizované tabulky, tzv. stobodového hodnocení.

Nedílnou součástí sady TOP sommelierský výběr je také prázdná hodnotící tabulka určená pro hodnocení vín, která jsou součástí sady vín a návod k použití hodnotící tabulky.

Kupující spolu se sadou TOP sommelierský výběr obdrží kód, po jehož zadání na Internetové stránce se Kupujícímu zobrazí hodnocení vín, jež jsou součástí sady TOP sommelierský výběr sommelirem spolu s poznámkami sommeliera k jím zvolenému hodnocení daných vín. Kupující tak má možnost porovnat své hodnocení s hodnocením špičkového sommeliera a zároveň tak získává další znalosti v oblasti degustace a hodnocení vína.

Kupující může objednat a zakoupit buď celou sadu TOP sommelierský výběr nebo může objednat jednotlivá vína z aktuální nabídky všech sad. Minimální počet objednaných vín v rámci jedné objednávky jsou tři vína.

4. Cena a platební podmínky

Zároveň s Potvrzením jsou Kupujícímu vždy doručeny také platební podmínky, které blíže stanoví pokyny k úhradě Ceny, zejména tedy číslo účtu, variabilní symbol, kterým je číslo příslušné Objednávky a termín, do kdy musí být Kupujícím Cena uhrazena. Uhrazením Ceny se rozumí okamžik připsání Ceny na bankovní účet Prodávajícího nebo složení Ceny v hotovosti na adrese Vinařská 471/5a, 603 00 Brno.

Nebude-li Cena uhrazena v termínu uvedeném v platebních podmínkách doručených Kupujícímu spolu s Potvrzením, je Prodávající oprávněn od této Smlouvy odstoupit, přičemž odstoupení je účinné odesláním odstoupení na e-mailovou adresu Kupujícího.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 ObčZ odstoupit od této Smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Prodávající tímto Kupujícího upozorňuje, že toto právo Kupujícího neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být doručeno Prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz nebo písemně na adresu Vinařský Institut s.r.o., Vinařská 471/5a, Pisárky, 603 00 Brno, a to vždy spolu s uvedením čísla Objednávky.

Jestliže již Kupující uhradil Prodávajícímu Cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu uhrazenou Cenu do 14 dnů od doručení odstoupení, a to na bankovní účet Kupujícího, ze kterého byla Prodávajícím Cena uhrazena, nebo na bankovní účet sdělený Prodávajícím Kupujícímu v odstoupení od Smlouvy.

Záruka

Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku dle obecně závazných právních předpisů. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího, a to buď e-mailem na adresu: pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz nebo písemně na adresu Vinařský Institut s.r.o., Vinařská 471/5a, Pisárky, 603 00 Brno, a to vždy spolu s uvedením čísla Objednávky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Kupující tímto Prodávajícímu uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího či obchodních partnerů Prodávajícího ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Kupující může svůj souhlas dle předchozí věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat, a to na e-mailovou adresu pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz.

2. Odesláním Objednávky Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající, jako správce osobních údajů tímto informuje Kupujícího jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla správce nebo níže v tomto odstavci uvedenou e-mailovou adresu, a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Prodávající zpracovává, může o tuto skutečnost Prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese pavel.uretslegr@vinarskyinstitut.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese. Osobní údaje jsou poskytovány za účelem vytvoření databáze klientů Prodávajícího a za účelem zasílání obchodních sdělení dle odst. 1 tohoto článku VOP. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ nebo ObchZ, resp. NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření Smlouvy.


VALENTÝNSKÁ SLEVA 14 %

Sleva platí do 29. 2. 2024 na dárkové poukazy a kurzy včetně kurzu „Domácí sommelier“.


Partnerem je Král Sýrů, gurmánský zážitek k vínu.     Král Sýrů


Vinařský Institut používá sklo Crystalex.     Crystalex